prod4.jpg

Produktionsfakta

Årskapacitet cirka 100 000 kubikmeter.
Produktion i tre hyvel-, en kap- och en klyvlinje.

Specialsortiment

Vi kan erbjuda en flexibel såglinje. Därmed inga problem när du behöver specialsortiment. Vi fixar det. Behöver du specialprodukterna snabbt dessutom. Fixar vi också.

Miljöpolicy

Vår råvara är beroende av en hållbar utveckling.
Läs vår Miljöpolicy.


TUJO AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlad industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC™'s och FSC®'s -krav och intentioner, och så långt som möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Vi ska även uppfylla kraven i ILO:s kärnkonventioner.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. TUJO AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

 

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.